Clinical Staff

  • Home
  • Clinical Staff

Clinical Staff

Professor Kyoko Ohno-Matsui
Project Professor Makoto Aihara
Assistant Professor Hiroshi Takase
Koju Kamoi
Lecturer Takeshi Yoshida
Shintaro Horie
Hideki Murai
Kengo Hayashi
Medical staff Natsuko Nagaoka
Kaori Kasahara
Yukiko Terada
Kosei Shinohara (Graduate Student)
Hiroyuki Takahashi
Resident Minami Ishii
Yoriko Ikegaya
Mitsunao Ide
Kengo Uramoto
Graduate Student Tomoka Ishida
Yuko Iwasaki (RIKEN)

Clinical Staff

Introductory Movies for
the department of
Ophthalmology & Visual Science