Clinical Staff

Professor Kyoko Ohno-Matsui
Project Professor Makoto Aihara
Associate Professor Takeshi Yoshida
Assistant Professor Hiroshi Takase
Koju Kamoi
Shintaro Horie
Instructor Natsuko Nagaoka
Hiroyuki Takahashi
Yuko Iwasaki
Kengo Uramoto
Medical staff Miho Tobe
Takuhei Nomura
Takashi Watanabe
Shiho Toyoda
Saki Wataya
Ryoma Hatake

ページトップへ戻る